În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS, la 21.12.2016, în incinta IP LT ,,Tudor Vladimirescu” și-a desfășurat lucrările seminarul instructiv-metodic municipal pentru profesori cu genericul: „Utilizarea TIC în procesul educațional la EL/ELA vis-a-vis de profilul unui vorbitor cult on-line”. Scopul de bază urmărit prin desfășurarea seminarului l-a constituit implementarea reperelor metodologice în scopul valorificării temei de cercetare și aplicare pentru anul școlar 2016-2017: „FORMAREA-DEZVOLTAREA-EVALUAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE” și a modificărilor conform regulilor de ortografiere „Sextil Pușcariu”, precum și a tuturor normelor fixate de Dicționarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române (DOOM2, ediția 2005).

Prin realizarca obiectivelor strategice s-a urmărit asigurarea pregătirii cadrelor didactice de limba și literatura română în vederea:

a) formarării competenței de comunicare orală în raport cu latura informativ- formativ-atitudinală a elevilor, cu impact major asupra culturii comunicaționale a acestora;
b) valorificării parametrilor comunicării orale prin formarea integrată a competenței lingvistice, la nivel: lexical, semantic, gramatical; fonologic, ortografic și ortoepic;
c) aplicării, în mod creativ, de către profesor a instrumentarului didactic și a tehnologiei informației și comunicației oportună formării și dezvoltării competenței de comunicare orală, variind metodele/tehnicile/procedeele didactice;
d) utilizării tehnologiei informației și a comunicației (TIC) în cadrul orelor de limbă și literatură română ca stimulent și catalizator pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor;
e) diversificării strategiei didactice cu ajutorul instrumentelor digitale ce au un impact pozitiv asupra modului de predare-învățare-evaluare.
f) prezentării unor anume contexte situaționale și comunicaționale susținute prin capacitatea profesorului de a-i motiva pe elevi să participe în varii situații de comunicare;

Sesiunile au fost organizate și desfășurate de următorii formatori:

  • Daniela MUNCA-AFTENEV, lector universitar superior, doctor în filologie engleză, Președintele „Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație” – Instrumente Web 2.0 utilizate pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română;
  • Livia STATE, profesoară de limba şi literatura română, LT „M.Eminescu”, grad didactic superior – Platforme on-line de formare-dezvoltare și evaluare a competențelor de comunicare la limba și literatura română;
  • Lupu Galina, profesoară de limba și literatura română, IP LT „T.Vladimirescu”, grad didactic II – Utilizarea tablei SMART în procesul educațional la limba și literatura română;
  • Cibotaru Elena, profesoară de limba și literatura română, IP LT „T.Vladimirescu”, grad didactic II – Utilizarea tablei SMART în procesul educațional la limba și literatura română.


    Activitălile-interactive au fost apreciate înalt de participanți și au oferit suport metodic în scopul eficientizării procesului educațional la disciplină prin valorificarca parametrilor comunicării orale, a instrumentarului didactic și a tehnologiei informației și comunicației oportună formării – dezvoltării-evaluării competenței de comunicare orală.
    Evaluarea obiectivelor seminarului a constatat faptul că profesorii participanți își vor asuma responsabilitatea de a diversifica strategiile de predare- învățare-evaluare cu ajutorul TIC ce nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea şi de posibilităţile elevului.
    Seminarul a fost apreciat drept unul constructiv și prin asigurarea schimbului de experiență între profesorii de limba română. La seminar au participat 44 de cadre didactice din instituțiile de invățămînt preuniversitar din municipiu.